A- A A+

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Menu

Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia - zaoczny dla dorosłych* nowość !!!

Nauka w szkole trwa 2 lata. Absolwent jest przygotowany do wykonania m. in. następujących zadań zawodowych: świadczenia usług z zakresu ochrony osób i mienia, konwojowania, samoobrony i technik interwencyjnych,   pierwszej pomocy przedmedycznej, zabezpieczenia imprez masowych, bezpieczne posługiwanie się bronią palną. Praktyka zawodowa realizowana będzie w rzeczywistych warunkach pracy 4 tygodnie (160 godz.). Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbywać się będzie pod koniec czwartego semestru.

Do dyplomu dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, który ułatwia poruszanie po europejskim rynku pracy.


Technik sterylizacji medycznej- nowość !!! - zaoczny dla dorosłych.***


Nauka trwa 1 rok w formie zaocznej.


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzania dekontaminacji, tj. przygotowania sprzętu bezpiecznego w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla procesu diagnozowania i leczenia;
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.


Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Miejsca pracy: centralne sterylizatornie;pracownie endoskopowe;gabinety stomatologiczne,podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym.
Plan nauczania obejmuje m.in.: anatomię, fizjologię z patologią, technologię mycia i dezynfekcji, technologię sterylizacji oraz język obcy zawodowy, przedsiębiorczość w zawodzie, podstawy prawa w ochronie zdrowia, język migowy.
Słuchacze nabywają umiejętności dezynfekcji, dekontaminacji, sterylizacji w szkolnych pracowniach i w warunkach rzeczywistych.
Praktyka zawodowa  w liczbie 160 godz. odbywa się tylko w warunkach rzeczywistych w centralnych sterylizatorniach. Efekty kształcenia uzyskane przez uczniów będą sprawdzane  przez OKE na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Do dyplomu dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, który ułatwia poruszanie po europejskim rynku pracy.


Terapeuta zajęciowy - dzienny, dla dorosłych


Absolwent szkoły; jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego. 


Miejsca pracy:

 • oddziały szpitalne,
 • sanatoria,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • domy pomocy społecznej, kluby seniora, środowiskowe domy pomocy,
 • świetlice terapeutyczne,placówki resocjalizacyjne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,hospicja,
 • zakłady opiekuńczo-wychowawcze,szkoły specjalne,
 • poradnie rehabilitacyjne, przedszkola integracyjne i inne.


Nauka trwa 2 lata-forma dzienna, dla dorosłych.

Umiejętności praktyczne tj. prowadzenie terapii zajęciowej  różnymi metodami i technikami uczniowie nabywają w czasie ćwiczeń w szkole i w warunkach rzeczywistych, w warsztatach terapii zajęciowej.


Plan nauczania obejmuje m.in.: anatomię, fizjologię z patologią,  terapię zajęciową, podstawy psychologii i pedagogiki oraz język obcy zawodowy i język migowy. Praktyka zawodowa w liczbie  160 godz. odbywa się tylko w warunkach rzeczywistych. Efekty kształcenia uzyskane przez uczniów będą sprawdzane  przez OKE na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Do dyplomu dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, który ułatwia poruszanie po europejskim rynku pracy.


Asystent osoby niepełnosprawnej - NOWOŚĆ !!! Kurs kwalifikacyjny w formie zaocznej.

Absolwent kursu kwalifikacyjnego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;
 2. świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 3. wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
 4. motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.


Zjazdy co dAsystent osoby niepełnosprawnejrugi tydzień 2 dni. Ilość godzin na kursie to 65% puli godzin z podstawy programowej kształcenia w szkole. Możliwość zwolnienia z części zajęć dla absolwentów kierunku opiekun medyczny. Praktyka zawodowa w warunkach rzeczywistych.
Na kursie będą realizowane m.in.  takie zajęcia jak: polityka społeczna, asystowanie osobie niepełnosprawnej, język migowy. Nauka kończy się egzaminem potwierdzających kwalifikację w zawodzie.

 


Opiekunka środowiskowa - kurs kwalifikacyjny w formie zaocznej.

 

Zadaniem opiekunek środowiskowych jest udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym i niesamodzielnym, które nie mają wsparcia ze strony rodziny. Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach życiowych. Doradza mu także w zakresie planowania i organizowania gospodarstwa domowego, kontaktuje się z GOPS i innymi instytucjami w celu rozwiązywania problemów podopiecznego, w zależności od jego potrzeb.

Praca opiekunki środowiskowej wykonywana jest przede wszystkim w domu podopiecznego oraz w różnych instytucjach opiekuńczych jak: domy pomocy społecznej, domy dla samotnych matek, środowiskowych domach samopomocy itd.

Na kursie będą realizowane takie zajęcia jak: organizowanie prac opiekuńczych, wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgniarskich, aktywizowanie osoby podopiecznej, pracownia terapii zajęciowej, język migowy, język obcy zawodowy.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, posiadających wieloletnie doświadczenie pracy w zawodzie.

Szkoła posiada doskonale wyposażone pracownie, w których znajduje się wiele pomocy do praktycznej nauki zawodu, m. in. fantomy chorych, łóżka rehabilitacyjne, sprzęt, materiały i przybory do wykonywania zabiegów higienicznych.

Ilość godzin na kursie to 65% puli godzin z podstawy programowej kształcenia w szkole. Praktyka zawodowa tylko w warunkach rzeczywistych. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie które umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji - Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych.

Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, który ułatwia absolwentom szkoły poruszanie po europejskim rynku pracy.


Technik masażysta - dzienny.*

Nauka trwa 2 lata forma dzienna.

Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie masażu klasycznego, segmentarnego, sportowego, limfatycznego i w odnowie biologicznej.
Miejsce pracy:

 • placówki służby zdrowia (szpitale, przychodnie, domy opieki społecznej),
 • niepubliczne Zakłady Opieki Społecznej,
 • gabinety prywatne,
 • placówki oświatowo-wychowawcze (przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi),
 • sanatoria i gabinety odnowy biologicznej.

Plan nauczania obejmuje m.in: anatomię, fizjologię z patologią ze szczególnym uwzględnieniem układ ruchu i układ nerwowego, teorię masażu, fizjoterapię, a także język angielski zawodowy, język migowy, przedsiębiorczość w zawodzie. Ćwiczenia z masażu realizowane są w szkolnych pracowniach i w warunkach rzeczywistych. Praktyka zawodowa 160 godz. odbywa się tylko w warunkach rzeczywistych. Efekty kształcenia uzyskane przez uczniów będą sprawdzane przez OKE na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

Do dyplomu dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, który ułatwia poruszanie po europejskim rynku pracy.


Opiekun medyczny - zaoczny dla dorosłych.***

Nauka trwa  1 rok w formie zaocznej dla dorosłych.

Daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu w krótkim czasie. Przygotowuje do pracy opiekuńczo-pielęgnacyjnej nad osobą chorą i niesamodzielną w oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, domach pomocy społecznej.
Umiejętności praktyczne słuchacze zdobywają w doskonale wyposażonych pracowniach. Praktyka zawodowa odbywa się tylko w warunkach rzeczywistych, w instytucjach opiekuńczo-pielęgnacyjnych na terenie miasta.
Plan nauczania obejmuje m.in.: podstawy anatomii, fizjologii i patologii, zdrowie publiczne, opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną, podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii oraz język migowy, język angielski zawodowy, podstawy przedsiębiorczości. Umiejętności praktyczne słuchacze zdobywają na pracowni usprawniania psycho-ruchowego i pracowni zabiegów higienicznych. Praktyka zawodowa w liczbie 160 godz. odbywa się tylko w warunkach rzeczywistych w zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych, zakładach opiekuńczo - leczniczych. Efekty kształcenia uzyskane przez uczniów będą sprawdzane przez OKE na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik egzaminu pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Do dyplomu dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, który ułatwia poruszanie po europejskim rynku pracy.


Technik ortopeda - dla dorosłych.**

Nauka trwa 2 lata w  formie  wieczorowej dla dorosłych.

 

Technik ortopeda zajmuje się:

 • projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych;
 • realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika; prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi;
 • wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych;
 • dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej; pobiera miary, wykonuje pozytywy gipsowe;
 • dobiera elementy i półfabrykaty do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;  dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.

Możliwość podjęcia pracy:

 • w  szpitalnych oddziałach ortopedycznych i rehabilitacji;
 • zakładach usprawniania leczniczego;
 • zakładach sprzętu ortopedycznego.

Plan nauczania obejmuje anatomię z fizjologią i patologią, materiałoznawstwo i technologię obróbki, zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, wybrane zagadnienia z fizjoterapii z elementami biomechaniki. Umiejętności praktyczne  uczniowie zdobywają w warsztatach szkolnych i w warunkach rzeczywistych.
Praktyka zawodowa w liczbie 320 godz. odbywa się tylko w warunkach rzeczywistych.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły absolwenci przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie i po jego zdaniu otrzymują tytuł technika. Do dyplomu dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, który ułatwia  poruszanie po europejskim rynku pracy.


Technik usług kosmetycznych - zaoczny dla dorosłych.***

Nauka trwa 2 lata forma zaoczna.

Słuchaczki otrzymują przygotowanie zawodowe do realizacji zadań:

 • pielęgnacja i upiększanie oczu, pielęgnacja cery, wykonanie makijażu,
 • pielęgnacja całego ciała, wykonanie manicure, pedicure,
 • pielęgnacja skóry głowy i włosów, usuwanie nadmiernego owłosienia.

Praktyki zawodowe odbywają się w szkolnym gabinecie kosmetycznym.
Absolwenci mogą pracować w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych i prywatnych gabinetach kosmetycznych. Ukończenie kierunku przygotowuje do założenia własnej firmy.
W trakcie pierwszego roku nauki realizowana jest I kwalifikacja Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, po której odbywa się egzamin potwierdzający tę kwalifikację.
W trakcie II roku nauki realizowana jest II kwalifikacja Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, po której odbywa się egzamin potwierdzający drugą kwalifikację. Osoba, która zda obydwa egzaminy uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.


Opiekunka dziecięca 2 lata w systemie zaocznym.

Zawód dający kwalifikacje do pracy z dziećmi zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, do czwartego roku życia, w żłobkach, klubach dziecięcych, domach dziecka, ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, oddziałach szpitalnych, sanatoriach i w rodzinach w kraju i za granicą. Nauka trwa 2 lata.

Słuchaczki odbywają praktyki zawodowe w domu dziecka, żłobkach i na szpitalnych oddziałach dziecięcych.

Plan nauczania obejmuje m.in; pielęgnowanie i wychowanie dziecka, zdrowie publiczne, wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii, podstawy psychologii, socjologii i etyki, pielęgnowanie dziecka, ratownictwo przedmedyczne, podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie, język obcy  zawodowy, język migowy, pracownia pielęgnowania dziecka, pracownia wychowania dziecka, pracownia ratownictwa przedmedycznego, zajęcia praktyczne,praktyka zawodowa i inne.

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły absolwenci przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie i po jego zdaniu otrzymują tytuł opiekunki dziecięcej. Do dyplomu dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, który ułatwia  poruszanie po europejskim rynku pracy.


Higienistka stomatologiczna - dzienny* nowość !!!

Nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym. Wybierając ten kierunek zdobywasz państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej nr zawodu  325102. Uzyskanie tytułu daje szerokie kompetencje zawodowe z zakresu: - wykonywania zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych   uzębienia (usuwanie złogów nazębnych, lakowanie  i lakierowanie zębów). dokonywania przeglądów jamy ustnej,  prowadzenia działań promocyjno-oświatowych z zakresu  zdrowia jamy ustnej,  asystowania lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu  stomatologicznego w gotowości do pracy. Praktyka zawodowa w  rzeczywistych warunkach pracy  4 tygodnie (160 godz.). Efekty kształcenia będą sprawdzone na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym przez OKE.


 

Legenda:

* Kierunek dzienny:

 • kształcenie zawodowe teoretyczne 800 godz.
 • kształcenie zawodowe praktyczne 800 godz.
 • Wychowanie fizyczne 190 godz.
 • 25 godz. + 3 godz. WF w każdym tygodniu


** kierunek wieczorowy dla dorosłych

 • kształcenie zawodowe teoretyczne 590 godz.
 • kształcenie zawodowe praktyczne 590 godz.
 • 19 godz. w każdym tygodniu


*** kierunek zaoczny dla dorosłych

 • kształcenie zawodowe teoretyczne 340 godz.
 • kształcenie zawodowe praktyczne 340 godz.
 • 175 godz. w każdym semestrze
Trwa rekrutacja ... Zapraszamy do kształcenia w naszej szkole. Proponujemy atrakcyjne kierunki, bezpłatną naukę!!! Nie wymagamy matury!!!