A- A A+

 

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Menu

Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: (nowy egzamin)

 

jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Jest egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez CKE.

 

Struktura egzaminu:

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut.

 

Zdający zdał egzamin:

jeżeli uzyskał:

  1. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, i
  2. z części praktycznej –co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie jest warunkiem otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz suplementu do dyplomu.

Szczegółowe informacje umieszczone są w informatorach dostępnych na stronach: 


 

 

 

 

 

Komunikat w sprawie suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 

Informujemy, że o suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe mogą ubiegać się osoby, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy egzamin”) i otrzymały dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W tym celu należy wypełnić wniosek o wydanie suplementu i wysłać go do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na adres 31-978 Kraków, os. Szkolne 37.

 

Wniosek.doc

Wniosek.pdf

 

Informacja ze strony OKE Kraków: link.

Egzaminy zewnętrzne


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu określonych w standardzie wymagań, ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Egzamin ten, zwany egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.
Role instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 r.
Na terenie swojej działalności okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują i przeprowadzają zewnętrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy oceniać będą zewnętrzni egzaminatorzy.

Informatory 2011: Informatory dla szkół policealnych.

 

Zdawalność egaminów w szkole.

Informacja dotycząca powtórnego przystąpienia do egzaminu

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
obowiązująca
w roku szkolnym 2015/2016
- str 100- 114

 

<
Szkoła posiada nadal wolne miejsca na wszystkie kierunki kształcenia-ZAPRASZAMY!